Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008

K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ” ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
1. Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη, του Νομού Θεσσαλονίκης σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Ο Σύλλογος είναι επιστημονικό, πολιτιστικό και μορφωτικό σωματείο. Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. O Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και των σχετικών Νόμων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1. Η βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης βασικής Εκπαίδευσης με τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικούς φορείς γονέων, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 2. Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στον τομέα των επιστημών της αγωγής, στο πλαίσιο της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας. 3. Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου. 4. Η διεκδίκηση αιτημάτων βελτίωσης της μόρφωσης των υποψηφίων δασκάλων-ισσών, βελτίωσης της επιμόρφωσης των φοιτούντων στα Διδασκαλεία και η υποστήριξη των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών στην επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων της εκπαίδευσης γενικότερα. 5. Η γνωριμία και επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους εκπαιδευτικούς τους.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου μπορεί να επιδιώκεται με : 1. τη διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων, 2. την έκδοση επιστημονικών εντύπων, 3. τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, 4. την παραγωγή και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 5. τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές έρευνες, 6. την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη πρωτοβουλιών στο σχολικό χώρο, 7. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 8. την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών αποστολών εντός και εκτός Ελλάδος και ακόμη με κάθε πρόσφορο μέσο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ 1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γραπτή αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την εφάπαξ εισφορά εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Για την εγγραφή των μελών αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του Συλλόγου. Αν το Δ.Σ. αρνείται να εγγράψει το νέο μέλος ή αν δεν του απαντήσει σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γ.Σ., η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.. 2. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει το κάθε μέλος το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» στα όργανα του Συλλόγου. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και στον χώρο των επιστημών γενικά. Τα επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών καθορίζεται το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό εγγραφής του νέου μέλους καθώς και το ποσό της ετήσιας συνδρομής. 2. Τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, και έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Εχουν το δικαίωμα του λόγου, ελέγχου και κριτικής στις Γ.Σ., καθώς και το δικαίωμα να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το σύλλογο, εφ’ όσον γνωστοποιήσουν αυτό εγγράφως προς το Δ.Σ.. Ευθύνονται όμως και μετά την αποχώρησή τους για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει ως μέλη του Συλλόγου, η δε συνδρομή τους δεν επιστρέφεται.
ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος διαγράφεται από το Σωματείο : α) Λόγω καθυστερήσεως της πληρωμής των συνδρομών πέραν των τριών ετών αδικαιολόγητα, μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Μέλος που διαγράφηκε για τον ανωτέρω λόγο, μπορεί να ξαναεγγραφεί με αίτησή του συνυπογεγραμμένη από δύο μέλη του Δ.Σ. και αφού έχει καταβάλει όλες τις οφειλόμενες προς το Σύλλογο συνδρομές. β) Λόγω συμπεριφοράς ασυμβίβαστης και αντίθετης με τις αρχές του Συλλόγου καθώς και λόγω επιβλαβούς για τον Σύλλογο και τους επιδιωκόμενους από αυτόν σκοπούς. Η απόφαση περί διαγραφής σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον: 1. Να εργάζονται για την επιτυχία των σκοπών του, 2. Να καταβάλουν τακτικά τις συνδρομές τους, 3. Να μετέχουν στις Γ.Σ. και κάθε είδους εκδηλώσεις του, 4. Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού του, τις αποφάσεις των οργάνων του και να απαιτούν την τήρηση και εφαρμογή τους, 5. Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια μεταξύ τους και 6. Να υποβάλουν προτάσεις στο Δ.Σ. για την καλύτερη λειτουργία του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Όργανα του Συλλόγου είναι: - η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), - το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και - η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων της διοίκησης. Ειδικότερα: - Η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ. και την Ε.Ε.. - Αποφασίζει για την διαγραφή μελών, με βάση το άρθρο 7β του καταστατικού. - αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ., - αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωματείου και - ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου. Δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου έχουν τα μέλη αυτού, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε χρόνο σε ημέρα και τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ., έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του 1/10, τουλάχιστον, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου, στην οποία θα πρέπει να καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. 2. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία κατά τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εφόσον παρίσταται το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα με τα ίδια θέματα, μέσα σε οκτώ (8) το ανώτατο ημέρες από την πρώτη, κατά την οποία η Γ.Σ. λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών. 3. Σε κάθε Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ζητηθεί προσθήκη θέματος από το 1/4 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Κάθε δύο έτη, κατά το μήνα Δεκέμβριο συγκαλείται εκλογοαπολογιστική Τακτική Γ.Σ. για : - τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και - για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.. 2. Τις εκλογοαπολογιστικές Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη με φανερή ψηφοφορία και τηρεί τα Πρακτικά. Μεταξύ των μελών του ορίζονται Πρόεδρος και Γραμματέας. 3. Εκλέγονται ακόμη με φανερή ψηφοφορία τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία και τα μέλη της δεν έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ., ούτε να είναι μέλη του απερχόμενου. Η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει σχετικά με τις ενστάσεις, οι οποίες τυχόν θα υποβληθούν. 4. Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. μέχρι τρεις ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε μέλος του συλλόγου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάξει και να τυπώσει ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Κατά τις αρχαιρεσίες η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούται να θέτει μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εννιά υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, από τα υπόλοιπα δε υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται αναπληρωματικά τα επόμενα εννιά κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Με την ίδια διαδικασία ανακηρύσσονται και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Ο Σύλλογος διοικείται από άμισθο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει το αργότερο επτά μέρες μετά την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 4. Το Δ.Σ. μετά την κατάρτισή του σε σώμα παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παραλαβής από την απερχόμενη Διοίκηση την περιουσία του Συλλόγου, τα βιβλία, το ταμείο κλπ.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά στους δυο μήνες, σε ημέρα που καθορίζεται από αυτό και έκτακτα κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή από αίτηση τεσσάρων τουλάχιστον μελών του. 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Η ψηφοφορία σχετικά με προσωπικά θέματα είναι μυστική. 4. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την έκπτωση μέλους του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις. Τη θέση του παίρνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. 6. Τα πρακτικά της συνεδρίασης διαβάζονται και επικυρώνονται στην πρώτη επόμενη συνεδρίαση και πριν από κάθε άλλη συζήτηση, υπογράφονται δε από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρησή τους. 7. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται και απλά μέλη του συλλόγου κατόπιν προκλήσεως, εφόσον ειδικές γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν το έργο του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 16
Απαγορεύεται το Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις/τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 17
1. Το Δ.Σ. διοικεί το σύλλογο βάσει των διατάξεων του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ., την εκτέλεση των οποίων επιμελείται. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του συλλόγου, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής μελών και γενικά λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση των συμφερόντων του σωματείου. 2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, να απονέμει ηθικές διακρίσεις σε μέλη του συλλόγου, τα οποία επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο, εργατικότητα και ήθος ή με την εν γένει δραστηριότητα και το έργο τους συντέλεσαν στην πρόοδο και την προβολή του συλλόγου καθώς επίσης να επιβάλει σε αυτά πειθαρχικές ποινές. 3. Μέλος του Δ.Σ. στερείται του δικαιώματος ψήφου για θέματα που το αφορούν. 4. Δεν επιτρέπεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής σε μέλη του Δ.Σ. για παρεχόμενες υπηρεσίες στο σύλλογο, δεδομένου ότι το αξίωμα είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Σ. μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ., δίνει τον λόγο σε όποιο μέλος του Δ.Σ. τον ζητεί, ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται, εισηγείται τα διάφορα υπό συζήτηση θέματα και τα θέτει ψηφοφορία, μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις διαφόρων επιτροπών ως Πρόεδρος, ανεξάρτητα του αν είναι μέλος τους και εποπτεύει για την αυστηρή τήρηση των όρων του καταστατικού, διευθύνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου ως πρώτος μεταξύ ίσων. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ευθυνόμενος για την ακρίβεια αυτών και τις συμβάσεις με τους τρίτους, τις οποίες ενέκρινε το Δ.Σ.. Υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια εισπράξεων καθώς και όλα τα παραστατικά του Ταμείου έγγραφα, ευθυνόμενος με τον Ταμία για κάθε ανωμαλία. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται. ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος με αυτόν για την ακρίβειά τους, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις συμβάσεις με τρίτους και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και ασκεί την εποπτεία στα γραφεία του σωματείου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ., που εκλέγεται ύστερα από απόφασή του.
ΑΡΘΡΟ 21
ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, ενεργεί τις εισπράξεις με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης, τηρεί τακτικά τα λογιστικά βιβλία, επιμελείται τις εισπράξεις των συνδρομών των μελών και των λοιπών πόρων του σωματείου, υποβάλλει προς έκκριση σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τις δαπάνες και τις πληρωμές που έχουν γίνει, συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό στο τέλος του έτους προς τη Γ. Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, υποβάλλει κατάλογο των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους και εισηγείται τη διαγραφή τους, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα πιστωτικά και χρεωστικά δικαιολογητικά του Ταμείου. Καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό και αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Μπορεί να έχει στα χέρια του σε μετρητά μέχρι 300,00 €. Ο Ταμίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται με απόφασή του.
ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν κάθε έργο ή ειδική υπηρεσία που τους ανατίθεται από το Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται για ένα έτος από την ετήσια Γ.Σ. και απαρτίζεται από τρία μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Ελέγχει τις εισπράξεις και τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και γενικά τη διαχείριση του Ταμείου. Κατά τον έλεγχο, εξετάζει εάν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, εάν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους τύπους και εάν είναι καταχωρημένα στα βιβλία. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως όμως ειδοποιήσει σχετικά τον Ταμία προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών. Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ., προτείνουσα την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, εφόσον δε, διαπιστώσει διαχειριστικές ατασθαλίες, παίρνει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του υπευθύνου, για την περιφρούρηση των συμφερόντων του σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ. Σ.. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συμμορφωθεί με την αίτηση της Ε.Ε., έχουν εφαρμογή τα σχετικά άρθρα του καταστατικού. 3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Ε.Ε. ενεργεί πάντοτε συλλογικά. 4. Μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την εκλογή της, η Ε. Ε. συγκαλείται από το Δ.Σ. και καταρτίζεται σε σώμα. 5. Σε περίπτωση παραιτήσεως του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, η Ε.Ε. αναλαμβάνει τη Διοίκηση του Συλλόγου οφείλοντας να συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες Γ.Σ. για την εκλογή νέας Διοίκησης. 6. Σε περίπτωση παραίτησης της Ε.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας της, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας Ε.Ε. για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 24
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Πόροι του Συλλόγου είναι : α) το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, β) οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη, γ) οι κρατικές και δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και οι επιχορηγήσεις άλλων φορέων. δ) διάφορα άλλα έσοδα, όπως εισπράξεις από χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές, λαχειοφόρες κ.λ.π. και ε) κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία και πηγή. Η κτήση και η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από το σύλλογο επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά και υπέρ των σκοπών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 25
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Διώκονται πειθαρχικά τα μέλη που επιδεικνύουν διαγωγή ή συμπεριφορά ανάρμοστη με την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου, με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωματείου, όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 26
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Το Δ.Σ. εξετάζοντας τα παραπτώματα των μελών μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές : α) Σύσταση β) Έγγραφη επίπληξη γ) Προσωρινή διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου μέχρι ένα έτος. δ) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 27
Οι αποφάσεις του Δ.Σ., ως προς τις περιπτώσεις α και β του προηγούμενου άρθρου είναι τελεσίδικες και εκτελεστές ενώ ως προς τις περιπτώσεις γ και δ μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Γ.Σ., κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 28
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού, την ένταξη ή συγχώνευση του συλλόγου σε άλλο σύλλογο ή ένωση συλλόγων που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό καθώς και για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα ταμειακώς ενημερωμένων μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 2. Εάν ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου, εκλέγεται πενταμελής επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας του. ΑΡΘΡΟ 29
ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που γράφει την επωνυμία του.
ΑΡΘΡΟ 30
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία: α. Μητρώου μελών β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. δ. Εσόδων – Εξόδων ε. Περιουσιακών Στοιχείων και στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία πριν την χρήση τους θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 31
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των κειμένων νόμων και το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος. Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 31 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της 30-6-2008.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι παρακάτω Ελληνες πολίτες, ενήλικες, δάσκαλοι-δασκάλες απόφοιτοι του Διδασκαλείου ΠΤΔΕ-ΑΠΘ «Δημήτρης Γληνός», ήτοι:

1. Αλεξούδη Βασιλική του Παναγιώτη 2. Αμπατζίδου Αναστασία του Βασιλείου 3. Αναστασοπούλου Μαρία του Βασιλείου 4. Ανδριώτου Γεωργία του Αντωνίου 5. Αποστολίδου Αικατερίνη του Δημητρίου 6. Αργιαντόπουλος Βασίλειος του Διονυσίου 7. Αρχοντίδης Θεόδωρος του Θεμιστοκλή 8. Αυγέρη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου 9. Βαΐου Ιωάννα του Αθανασίου 10. Βουλγαρίδου Όλγα του Αναστασίου 11. Γαβριήλ Κων/να του Χαραλάμπους 12. Γεροπούλου Γαρυφαλλιά του Κωνσταντίνου 13. Γεωργιάδου Ευτυχία του Ηλία 14. Γεωργιοπούλου Μαρία του Γεωργίου 15. Γεωργοπούλου Γλυκερία του Ηλία 16. Γιουρτσίδης Αναστάσιος του Θωμά 17. Γκουντούρας Νικόλαος του Γεωργίου 18. Γρέζιου Εριφύλη του Γεωργίου 19. Δημούδη Διαλεχτή του Δημοσθένη 20. Δουλιανάκη Νεκταρία του Εμμανουήλ 21. Δράκογλου Αναστασία του Γεωργίου 22. Ευθυμιάδου Σοφία του Ιωάννη 23. Ευφραιμίδου Σοφία του Ευαγγέλου 24. Ζέρβα Ελένη του Βασιλείου 25. Ζήκος Ιωάννης του Ευαγγέλου 26. Ζυγογιάννης Γεώργιος του Αλεξάνδρου 27. Θεοδώρου Γεώργιος του Θεοδώρου 28. Θεολόγου Παναγιώτης του Γεωργίου 29. Καζάκος Δημήτριος του Ιωάννη 30. Καζελίδου Αντωνία του Κωνσταντίνου 31. Κανονίδου Βασιλική του Χριστοφόρου 32. Καραμάνη Ευσεβεία του Κανελλόφυτου 33. Καρυπίδης Δημήτριος του Θεοχάρη 34. Καρφοπούλου Άννα του Θεοδώρου 35. Κατσαβός Δημήτριος του Στεφάνου 36. Καυκιά Βασιλική του Κωνσταντίνου 37. Κλειτσιώτη Μαρία του Ιωάννη 38. Κοκκίνη Ευαγγελία του Σπυρίδωνα 39. Κοντονώτα Αγγελική του Στυλιανού 40. Κουρίτα Αριστέα του Χαρίλαου 41. Κουτσοσπύρος Χαρίλαος του Αθανασίου 42. Κυρίτσης Λεωνίδας του Αναστασίου 43. Κωνσταντινίδης Παναγιώτης του Σάββα 44. Λαγούρη Μαρίνα του Σωτηρίου 45. Λαζόπουλος Μέλιος του Ιωάννη 46. Λημνιώτου Ευαγγελία του Νικολάου 47. Λιάβας Σπυρίδωνας του Αθανασίου 48. Λιάκου Γλυκερία του Χρήστου 49. Λιάκου Κων/να του Επαμεινώνδα 50. Λογγινίδης Κων/νος του Νικολάου 51. Μανάφη Ιωάννα του Δημητρίου 52. Μαντάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου 53. Μανωλόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 54. Ματθαίου Σωτήριος του Γεωργίου 55. Μαυρίδου Μαρία του Χρήστου 56. Μήτκας Κυριάκος του Δημητρίου 57. Μίκηκη Φωτεινή του Αχιλλέα 58. Μιχαηλίδης Γεώργιος του Σταύρου 59. Μπακιρτζή Νεραντζιά του Ιωάννη 60. Μπεκερίδου Θάλεια του Αντωνίου 61. Μπλιούκα Βασιλική του Αθανασίου 62. Μποδίτση Μαρία του Ευαγγέλου 63. Μπουτσούκη Ελένη του Θεοδώρου 64. Μυλωνά Μαγδαληνή του Χρήστου 65. Μύρου Βίκυ του Ιωάννη 66. Νάκου Άννα του Λάμπρου 67. Νικολοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου 68. Νούλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 69. Ντουμάνης Νικόλαος του Δημητρίου 70. Πανταζής Γεώργιος του Μαρίνου 71. Παπαδόπουλος Βασίλης του Λαζάρου 72. Παπαδόπουλος Χρήστος του Βασιλείου 73. Παπαδοπούλου Δέσποινα του Γεωργίου 74. Παπαδοπούλου Δέσποινα του Στεφάνου 75. Περπερά Σοφία του Νικολάου 76. Πούλιου Δήμητρα του Θεοδώρου 77. Ραφτούλης Γεώργιος του Ηλία 78. Σαββίδης Σάββας του Θεοδώρου 79. Σαπουνάς Αντώνιος του Γεωργίου 80. Σαρόπουλος Ιορδάνης του Στεργίου 81. Σβώλης Κων/νος του Ζήση 82. Σιδηροπούλου Ευδοκία του Ιωάννη 83. Σπυρίδου Μαρία του Δημητρίου 84. Σταμπουλή Μελίνα του Ευαγγέλου 85. Σταυρέκας Κωνσταντίνος του Αντωνίου 86. Στογιάννου Γεωργία του Κωνσταντίνου 87. Τάντση Αναστασία του Πασχάλη 88. Τασούλη Αικατερίνη του Παναγιώτη 89. Τζοβάρα Φρειδερίκη του Σταύρου 90. Τόλκης Θανάσης του Σαράντη 91. Τοπαλίδης Γεώργιος του Σάββα 92. Τριανταφύλλου Μαρία του Αλεξάνδρου 93. Τσαμπάζης Νικόλαος του Παρασκευά 94. Τσέκρελη Ευδοξία του Αστερίου 95. Τσεμπερλίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 96. Τσέτσος Δημήτριος του Γεωργίου 97. Τσικαλάς Θεμιστοκλής του Εμμανουήλ 98. Τσιλικίδης Ευθύμιος του Ιωάννη 99. Φιλιππίδου Παναγιώτα του Ιωάννη 100. Χαρταμπίλα Περσεφόνη του Αποστόλου 101. Χατζηδημητρίου Αβραάμ του Αλεξάνδρου 102. Ψαρουμπά Ειρήνη του Δημητρίου
έχοντες τα νόμιμα προσόντα, σήμερα στις 30/6/008 και ώρα 19.00 στη μεγάλη αίθουσα του ισογείου του Πύργου του Παιδαγωγικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής:

1.Εκλέξαμε, μη υπαρχόντων άλλων υποψηφίων, ομόφωνα, Πρόεδρο της Συνέλευσης μας, το Λιάβα Σπυρίδωνα και Γραμματέα τη Δράκογλου Αναστασία.

2.Ιδρύσαμε ομόφωνα Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Aρχ. Μουσείου 29 και έχει σκοπό τα όσα αναφέρονται στο καταστατικό που υπογράψαμε με το παρόν πρακτικό.

3.Εκλέξαμε ομόφωνα προσωρινή διοίκηση του Σωματείου που απαρτίζεται από τους: 1. Σβώλη Ζ. Κωνσταντίνο, 2. Τσιλικίδη Ευθύμιο 3. Τσικαλά Θέμιστοκλή 4. Ραφτούλη Γεώργιο 5. Τσεμπερλίδη Κωνσταντίνο 6. Καραμάνη Ευσεβεία 7. Αποστολίδου Αικατερίνη 8. Γεροπούλου Γαρυφαλλιά 9. Μαυρίδου Μαρία

4.Αναθέσαμε ομόφωνα στην προσωρινή διοίκηση να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του Σωματείου μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων καθώς και να προκηρύξει και να διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν πρακτικό ιδρύσεως Σωματείου και εκλογής προσωρινής Διοικήσεως συντάχθηκε στην Θεσσαλονίκη την 30/6/2008και υπογράφηκε από τους ιδρυτές του Σωματείου. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

IΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30-6-2008 περίπου 100 δάσκαλοι και δασκάλες απόφοιτοι του Διδασκαλείου Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ.«Δημήτριος Γληνός» αποφάσισαν την ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,

που θα εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Η Απόφαση πάρθηκε στη διάρκεια μιας Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του ισογείου του Πύργου του Παιδαγωγικού Θεσσαλονίκης υπό την προεδρία του Λιάβα Σπυρίδωνα. Χρέη γραμματείας εκτέλεσε η Δράκογλου Αναστασία.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αποφασίστηκαν:
-η ίδρυση του Συλλόγου,
-το καταστατικό,-η σύνθεση της πρόχειρης Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου η οποία είναι εννεαμελή και θα αποτελείται από τους-τις:

1. Σβώλη Ζ. Κώστα,

2. Τσιλικίδη Ευθύμη

3. Τσικαλά Θέμη

4. Ραφτούλη Γιώργο

5. Τσεμπερλίδη Κώστα

6. Καραμάνη Βούλα

7. Αποστολίδου Κατερίνα

8. Γεροπούλου Γαρυφαλλιά

9. Μαυρίδου Μαρία

Ανατέθηκε ομόφωνα στην προσωρινή διοίκηση να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αναγνώριση του Σωματείου μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων καθώς και να προκηρύξει και να διενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

Όποιος-όποια επιθυμεί να τον/την καταχωρήσουμε στη λίστα ενημέρωσης του υπό ίδρυση Συλλόγου μας ας το δηλώσει σε ένα από τα mail:

ksvolis@sch.gr

tsilikef@yahoo.gr

themtsik@yahoo.gr

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Αντιπρόεδροι,

Αγαπητοί Διδάσκοντες στο Διδασκαλείο,

Συν-φισσες-Συν-φοι, Φίλες και Φίλοι,

Καθώς βρισκόμαστε στο τέλος μιας ακόμη ακαδημαϊκής χρονιάς το καράβι του Διδασκαλείου έπιασε λιμάνι. Αυτήν τη φορά κατεβαίνουμε εμείς, η φουρνιά Μετεκπαιδευομένων δασκάλων-ισσών των ακαδ. ετών 2006-2008. Γυρνάμε πίσω πιο έτοιμοι, πιο πλούσιοι σε γνώσεις και εμπειρίες, για να προσφέρουμε στα παιδιά του λαού μας.
Όταν πρωτοσκεφτήκαμε να κάνουμε χρήση αυτού του ευεργετήματος, της μετεκπαίδευσης μας στο Διδασκαλείο, που μας δίνει η Υπηρεσία μας, κανείς από εμάς δεν φανταζόταν πόσο ωφέλιμα και συναρπαστικά θα ήταν αυτά τα δυο χρόνια της φοίτησής μας εδώ.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συνέβαλλαν στο πλούσιο έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» τα τελευταία δύο χρόνια και πιο εξειδικευμένα:
-όσους συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, και συγκεκριμένα τους Τσιλικίδη Ευθύμη, Τσικαλά Θεμιστοκλή, Τσεμπερλίδη Κώστα, Βουλγαρίδου Όλγα, Ταμίσογλου Χρυσούλα, Πανταζή Γιώργο, Στογιάννου Γεωργία και Λιάβα Σπύρο.
-όσους συμμετείχαν στις Ομάδες Δράσης του Συλλόγου και συγκεκριμένα:

την εκδοτική ομάδα του ΡΟΠΤΡΟ ,
κ
αι ειδικότερα τους Τσικαλά Θεμιστοκλή, Βούλα Καραμάνη, Μαρία Κλειτσιώτη, Σοφία Περπερά, Σοφία Ευφραιμίδου Δημήτρη Τσέτσο, Ιωάννα Βαΐου και Βούλα Καυκιά ,

την ομάδα της ιστοσελίδας,
η οποία επικαιροποιήθηκε ύστερα από ένα τέλμα 5 χρόνων στο οποίο είχε περιπέσει από το 2002, που αποτελείται από τους Κουτσοσπύρο Χάρη, Μήτκα Κυριάκο και Σαββίδη Σάββα,

την ομάδα Ειδικών Δράσεων και ιδιαίτερα τον Γιάννη Κάσκαρη που αποτέλεσε την ψυχή του πλούσιου έργου που επιτελέστηκε στον τομέα των ημερίδων,

την Ομάδα Προγράμματος
για τη θετική συμβολή της στην αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά,

-τους Ταμίσογλου Χρυσούλα και Μαντά Γιώργο για την καθοριστική συμβολή τους στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής μας αποστολής στην Κωνσταντινούπολη,
-τους Τσιλικίδη Ευθύμη και Ραφτούλη Γιώργο για την καθοριστική συμβολή τους στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής μας αποστολής στη Σουηδία,
-τον Τσικαλά θεμιστοκλή για τη συνεισφορά του στη δημοσίευση των περιλήψεων των ερευνητικών, που εκπόνησαν οι συνάδελφοί μας κατά τα έτη 2005-2007, διαδικασία η οποία είχε τελματώσει από το 2005,
-όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μετεκπαιδευομένους-ες του Διδασκαλείου, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία με τη συνεπή παρουσία τους και την ποιοτική συμμετοχή τους στην κατάρτιση επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών, ανέβασαν το επίπεδο του Διδασκαλείου και συντέλεσαν από τη μεριά τους, στην αναβάθμιση του επιστημονικού έργου το οποίο επιτελείται στο Παιδαγωγικό του Α.Π.Θ., επιστημονικό έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί και από την κυβέρνηση γειτονικής και φίλης χώρας, η οποία όρισε τον Πρόεδρό του ως Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα εισηγηθεί την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Σχολεία Βασικής της Εκπαίδευσης.

Είμαστε η φουρνιά που αρνήθηκε επίμονα κάθε είδους αντιγραφή σχετικά με τα δρώμενα του Διδασκαλείου και είμαστε περήφανοι γι αυτό.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι το πλούσιο έργο που περιγράψαμε πιο πάνω δεν θα είχε παραχθεί χωρίς τη θετική συμβολή και την παρότρυνση όλων των Διδασκόντων στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» και ιδιαίτερα της Διοίκησής του και συγκεκριμένα του Προέδρου του Σπύρου Ράση και των Αντιπροέδρων του Γρόλλιου Γιώργου και Κουμαρά Παναγιώτη, τους οποίους και ευχαριστούμε.Ευχαριστούμε ακόμη τη γραμματεία του Διδασκαλείου και να υπογραμμίσουμε ότι αν και αποτελούμενη από ένα μόνο άτομο κατάφερε να ανταπεξέρθει και να είναι έτοιμη όταν έπρεπε. Να τη ζητήσουμε βέβαια να συνεχίσει τις προσπάθειές της στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συναδέλφων-φισσών μας.

Θα είμαστε κοντά στο Παιδαγωγικό και τις εκδηλώσεις του γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο τόσο για εμάς όσο και για όλη τη σχολική κοινότητα και μάλιστα μέσα από την ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτικών του Διδασκαλείου «Δημήτρης Γληνός» στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική κοινότητα δίπλα σ’ αυτό με όλα τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτό για όλους.
Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε σε όλους-όλες καλό καλοκαίρι και να έχετε πάντα υγεία στο εγγύς και απώτερο μέλλον για να συνεχίζετε το δημιουργικό και ποιοτικό έργο που επιτελείτε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30-6-2008

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 2008

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε-Α.Π.Θ

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ»

ΚΩΣΤΑΣ Ζ. ΣΒΩΛΗΣ