Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ

Στη Γ.Σ. του Συλλόγου μας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29-11-2008
έγιναν ομοφώνως αποδεκτές οι παρακάτω καταστατικές τροποποιήσεις:

Α. Μετονομασία του Συλλόγου από: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε:
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Β. Αντικατάσταση στο άρθρο 4 παρ.1 : «Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο «Δημήτριος Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γραπτή αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.»
με την: «Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι-όλες οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποφοιτήσει από όλα τα Διδασκαλεία της χώρας με γραπτή αίτησή τους και αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.»

Γ. Αντικατάσταση στο άρθρο 2, παρ.1 : «Η βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης βασικής Εκπαίδευσης με τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικούς φορείς γονέων, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές».
με την: «Η στήριξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους, μέσα από την ανάληψη επιμορφωτικών δράσεων και πρωτοβουλιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ανάλογους φορείς, συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικούς φορείς γονέων, γονείς και μαθητές».

Δ. Αντικατάσταση του άρθρου 2, παρ. 4 : «Η διεκδίκηση αιτημάτων βελτίωσης της μόρφωσης των υποψηφίων δασκάλων-ισσών, βελτίωσης της επιμόρφωσης των φοιτούντων στα Διδασκαλεία και η υποστήριξη των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών στην επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων της εκπαίδευσης γενικότερα»
με την:
«Η διεκδίκηση για την ελεύθερη πρόσβαση και μαζική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. στα διδασκαλεία της χώρας.
Οποιαδήποτε διεκδίκηση και διατύπωση αιτημάτων σχετικά με τα παραπάνω θα υπηρετεί τα συμφέροντα του συνόλου του κλάδου, δε θα έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια «ελίτ» μέσα σε αυτόν, και θα εκφράζεται μέσω της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ( Δ.Ο.Ε. ) με την υποβολή των αιτημάτων του Συλλόγου σε αυτήν».

Ε. Απαλοιφή του όρου «συνδικαλιστικό» από το άρθρο 1, παρ.2 και την αντικατάστασή της παραγράφου με την ακόλουθη:
«Ο Σύλλογος είναι επιστημονικό σωματείο και μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα Διδασκαλεία όλης της Ελλάδας».

Αποφασίστηκε ακόμη να υπάρχει Μητρώο Φίλων που θα συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου.